Är "Vygotskij" nyckeln till vetenskapligt tänkande? - En undersökning av kunskapssyn och undervisningsformer i Samhälle A

DSpace Repository

Är "Vygotskij" nyckeln till vetenskapligt tänkande? - En undersökning av kunskapssyn och undervisningsformer i Samhälle A

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Petersson, Lars
dc.date.accessioned 2008-01-24T09:20:58Z
dc.date.available 2008-01-24T09:20:58Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5559
dc.description Enligt läroplanen ska undervisningen sträva mot att ge eleverna på gymnasial nivå en inblick i vetenskapligt arbete och tänkande. Hur ska då undervisningen struktureras för att eleverna ska nå denna kunskapskvalite´?. Uppsatsensteoretiska del belyser vad som karaktäriserar vetenskapligt tänkamde, ger en inblick i Vygotskijs pedagogiska teori samt diskuterar hur denna korresponderar med läroplanens intentioner. På den teoretiska delen följer en undersökning där kunskapssyn, undervisnings- och inlärningsstrategier samt förståelsen och användningen av begreppen ideologi, klass och makt hos lärare i samhällskunskap samt elever på A-kursen i samma ämne avhandlas. Den teoretiska och praktiska delen knyts samman av en diskussion kring hur delar av Vygotskijs teorier kan användas i den praktiska undervisningen. Undersökningen visar att det finns en klar skillnad i kunskapssyn mellan lärare och elever. Lärarna uttrycker kunskap som en förmåga att resonera utifrån teoretiska utgångspunkter medan eleverna uttrycker kunskap som en viss mängd fakta och definitioner att lära in och plocka fram vid prov. Läroboksanalysen visade också att texten i det undersökta avsnittet bekräftade elevernas kunskapssyn och stimulerade dem till analys och problematiseringar av ämnet. Den skilda synen på kunskap medför att eleverna i första hand ser lärare och lektioner som medel att strukturera stoffet. Men på skolan förekommer också lärsituationer där elevens vardagsföreställningar utmanas av ansatser till vetenskapligt tänkande. Dock ryms dessa lärsituationer inte inom den planerade pedagogiska aktiviteten utan uppstår främst i spontana möten mellan lärare och elever eller elever sinsemellan. Sökord: Vygotskij (Vygotsky), vetenskapligt tänkande, kunskapssyn och samhällskunskap. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
dc.subject pedagogik en
dc.subject samhällsvetenskap en
dc.title Är "Vygotskij" nyckeln till vetenskapligt tänkande? - En undersökning av kunskapssyn och undervisningsformer i Samhälle A en
dc.title.alternative Is "Vygotskij" the Key to Scientific Thinking? - A Survey of the Concept of knowledge and Educational Strategies of Social Science A en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics