Patienter med prostatacancer och deras behov av information

DSpace Repository

Patienter med prostatacancer och deras behov av information

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patienter med prostatacancer och deras behov av information
Author Kiendl, Caroline ; Mårtensson, Jonna
Date 2008
English abstract
The aim of this systematic literature review was to look at how patients with prostate cancer regarded the information they received about their condition and its treatments. The authors have used Willman et al (2006) evidence based method. The results of this study are based on twelve articles. The articles that are included were examined with a protocol by Carlsson & Eiman et al (2003), modified by the authors. The results are divided into three themes; information material and aids, informant and support and need for information. In many of the studies patients expressed dissatisfaction with the information, they felt that it was not considered sufficient. The successful methods for giving information were telephone guidance and a follow-up by a nurse after discharge. Also patients who received an education package were very pleased with the information. Contact with other men with experience of prostate cancer was also considered very helpful.
Swedish abstract
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur patienter med prostatacancer uppfattade den givna informationen om sin sjukdom och behandlingen av den. Författarna har utgått från Willman m fl (2006) evidensbaserade metod. De vetenskapliga artiklarna som legat till grund för studien granskades i protokoll av Carlsson & Eiman m fl (2003), modifierade av författarna. Studien innefattar tolv vetenskapliga artiklar. Författarna kom i resultatet fram till tre olika temaområden: informationsmaterial och hjälpmedel, informatörer och stödgivare samt behov av information. I många studier utryckte patienterna missnöje med informationen, den ansågs inte vara tillräcklig. De metoder som visade sig framgångsrika var rådgivning och uppföljning via telefon av en sjuksköterska efter utskrivning. Även de patienter som försågs med utbildningspaket var väldigt nöjda med informationen. Kontakt med andra män med erfarenhet av prostatacancer ansågs också vara viktig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Behov
Information
Patienters upplevelser
Prostatacancer
Sjuksköterska
Information
Needs
Patients experiences
Prostate cancer
Nurse
Handle http://hdl.handle.net/2043/5716 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics