Olika lärandesituationer i matematik

DSpace Repository

Olika lärandesituationer i matematik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olika lärandesituationer i matematik
Author Jönsson, Åsa ; Andersson, Jenny
Date 2008
English abstract
The aim of this thesis is to study if different learningsituations (outdoors pedagogy, indoors pedagogy – laboratory and indoors pedagogy – abstract) affects and activates different abilities at different mathematical moments. We also aim to study how educationalists can stimulate the activation of the abilities and how students receive and activate the abilities themselves. Illustrations of this will be made through observations and interviews at different preschools/schools. We have made eight observations at four different preschools/schools, two at each preschool/school and eight interviews, two with each educationalist at the respective preschools/schools. The result of the examination showed that indoors pedagogy – laboratory activated most abilities with the students of the work procedures of which the logical – mathematical ability was much activated.
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att undersöka om olika lärandesituationer (utepedagogik, innepedagogik – laborativt och innepedagogik – abstrakt tänkande) påverkar och stimulerar olika förmågor vid olika matematiktillfällen. Vi vill även se om pedagogen kan stimulera aktiveringen av förmågorna och hur eleverna tar emot och aktiverar förmågorna själva. Detta åskådliggör vi genom observationer och intervjuer på olika förskolor/skolor. Vi har gjort åtta observationer på fyra förskolor/skolor, två på varje förskola/skola och åtta intervjuer, två med respektive pedagog på respektive förskola/skola. Resultatet av undersökningen visade att innepedagogik – laborativt var den arbetsform som aktiverade flest förmågor hos barnen/eleverna, varav den logisk – matematiska förmågan aktiverades till mycket stor del.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förmåga
förskola
grundskola
intelligenser
matematik
olika arbetssätt
sinnen
undervisning
olika situationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/6069 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics