Nattarbetares upplevelse av hälsa och livskvalitet

DSpace Repository

Nattarbetares upplevelse av hälsa och livskvalitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nattarbetares upplevelse av hälsa och livskvalitet
Author Nilsson, Jenny
Date 2006
English abstract
NIGHT WORKERS’ EXPERIENCE OF HEALTH AND QUALITY OF LIFE A qualitative study of night workers in the medical service and industry Jenny Nilsson Nilsson, J Night workers’ experience of health and quality of life. A qualitative study of night workers in the medical service and industry. Bachelor thesis in public health 10 ECTS credits. Malmö University: School of Health and Society, Department of Biomedical Laboratory Science, Public, Health and Nursing, 2006. As the number of labour workers, who permanently work nights or irregular hours principally during night increases, research studies simultaneously tend to show that night work has a negative affect on health. The purpose of my study was to examine how individuals, permanently working night in the medical service and in industry, experience their health and quality of life. This qualitative study has consisted of interviews focusing on primarily two questions at issue that were responded to. The interviews concerned important factors for night workers’ experience of health and quality of life, but also addressed eventual differences and similarities between the permanent night workers in the medical service and industry. Unfortunately, in the result, there was a lack of material expressing the respondents’ experience of health in particular, and therefore it was also difficult to make conclusions about crucial factors for the night workers’ health experience. Additionally, it was hard to evaluate if there were any differences between the different occupations. All respondents, from both occupations, experienced good quality of life, and sleeping habits, family relations comfort ness with colleagues and to have the opportunity to do things of priority, were indicators which had an impact on their life quality. Thus, there were some differences between the medical service workers and industry workers. These differences were mainly related to issues such as work structure and organization, issues that were more frequently mentioned among the medical service workers. The respondents in my study might only reveal parts about their health experience. But, since some research indicate that individuals experiencing good quality of life in the present also are possible to be of good health in the long term, I can with a base in the good quality of life the respondents claim to have, assume that their health is going to be influenced in a positive direction.
Swedish abstract
NATTARBETARES UPPLEVELSE AV HÄLSA OCH LIVSKVALITET En kvalitativ studie bland nattarbetare inom sjukvård och industri Jenny Nilsson Nilsson, J Nattarbetares upplevelse av hälsa och livskvalitet. En kvalitativ studie bland nattarbetare inom sjukvård och industri. Examensarbete i folkhälsovetenskap10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för biomedicinsk laboratorievetenskap, folkhälsovetenskap och omvårdnad, 2006. Samtidigt som andelen i arbetskraften som arbetar permanent natt eller oregelbunden arbetstid huvudsakligen förlagt till natten har ökat visar forskning att nattarbete påverkar hälsan negativt. Syftet med min studie var att undersöka hur individer som arbetar kontinuerligt natt inom vård och industri upplever sin hälsa och livskvalitet. Genom en kvalitativ intervjustudie besvarades två frågeställningar, dels vilka faktorer det var som har betydelse för hur nattarbetare upplever sin hälsa och sin livskvalitet, dels om det fanns några skillnader respektive likheter i upplevelse av hälsa och livskvalitet mellan dem som arbetar kontinuerligt natt inom vård respektive inom industri. Det var lite i resultatet som uttryckte respondenternas upplevelse av hälsa och det var därför svårt att dra några slutsatser kring vilka faktorer som har betydelse för hur nattarbetaren upplever sin hälsa, och om det finns några skillnader mellan yrkesgrupperna vad avser upplevelse av hälsa. Samtliga respondenter, oavsett yrkesgrupp, upplevde sig ha god livskvalitet. Och sömn, relationen till familjen, trivsel med arbetskamrater och möjligheten att kunna göra eller njuta av saker som de prioriterade var faktorer som respondenter från båda yrkesgrupperna upplevde påverka deras livskvalitet. Det fanns vissa verksamhetsspecifika faktorer som skilde industri- respektive vårdarbetare åt och som påverkade deras livskvalitet i någon grad. Dessa var främst relaterade till arbetsplatsens organisation, och var mest framträdande inom vården. Respondenterna i min studie beskriver lite om deras upplevelse av hälsa. Men eftersom viss forskning antyder att det kan vara så att individer som upplever sig ha livskvalitet också får bättre hälsa på sikt, så kan vi utifrån den goda livskvalitet de upplever, anta att deras hälsa kommer påverkas i positiv riktning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/6316 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics