Var gömdes manualen till mångfaldsplanen?

DSpace Repository

Var gömdes manualen till mångfaldsplanen?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Var gömdes manualen till mångfaldsplanen?
Author Åkesson, Richard
Date 2004
English abstract
This paper aims to investigate the problems that can be obstacles to the implement of diversity thinking in the county administrative board of Skåne (länsstyrelsen in Skåne län). The introduction is led by a discussion of the concept of diversity and its development, which is followed by identifications of some organizational precondition for change. Furthermore, a diversity model is shown in relation to some parts of the result. The research was conducted by interviewing seven employees in different spheres in the county administrative board. The interview questions where mainly about the attitudes and the knowledge about the present work for diversity. The results of the interviews are brought together and from there some possibilities to improve the work is introduced. The outcome of the research is consequently that the county administrative board of Skåne is missing an established and recognized vision of tomorrow about how the organisation wants to see itself in the future regarding diversity. An other important conclusion is that the work of diversity is far to much depending on real enthusiasts. It can finally be established that the interest of diversity questions exists amongst the employees however the questions have at present low priority due to the growing number of general obligations that the county of administrative have to do in its daily activities.
Swedish abstract
Uppsatsen syftar till att undersöka de problem som kan tänkas vara hinder till implementeringen av mångfaldstänkande på länsstyrelsen i Skåne län. Efter inledningen diskuteras mångfaldsbegreppets innebörd och framväxt. Därefter lyfts organisatoriska förutsättningar för förändring fram. En mångfaldsmodell presenteras och ställs i relation till delar av resultatet. Tillvägagångssättet var att det intervjuades sju anställda inom delvis olika verksamhetsområden på länsstyrelsen. Intervjufrågorna handlade i stort om inställningen och kunskapen kring det nuvarande mångfaldsarbetet. Intervjuresultaten sammanförs och utifrån det lyfts några möjligheter till ett förbättrat mångfaldsarbete fram och presenteras. Undersökningens resultat blev således att länsstyrelsen i Skåne län saknar en etablerad och erkänd framtidsvision om hur organisationen vill se sig själv i framtiden angående mångfald. En annan viktig slutsats är att mångfaldsarbetet på länsstyrelsen i alltför stor utsträckning är beroende av eldsjälar. Till sist kan det konstateras att intresset för mångfaldsfrågor finnas hos personalen men frågorna är idag lågt prioriterade vilket kan bero på att länsstyrelsen får allt fler generella uppdrag att beakta i sin dagliga verksamhet.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject mångfaldsplan
mångfaldsarbete
imer
Handle http://hdl.handle.net/2043/6361 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics