Föräldrars upplevelser inför sitt barns hjärtransplantation

DSpace Repository

Föräldrars upplevelser inför sitt barns hjärtransplantation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Föräldrars upplevelser inför sitt barns hjärtransplantation
Author Ivholt, Ralf ; Jönsson, Eva
Date 2008
English abstract
The purpose of this study was to investigate and enlighten which kind of emotions the parents experienced before their child’s heart transplant and also how they reacted upon information given from medical staff. To be able to investigate the issue the authors used a semistructured questionnaire from where the answers were collected. The questions were answered anonymously. The participating parents were only 16 due to a small and exclusive group of patients. The result shows that parents throughout the process had both positive and negative feelings and stressing emotions of anxiety, fear, feeling of despair and anger. Most parents experienced a warm, positive and professional reception as well as being well informed by the hospital staff. The nurse’s role could be seen as an interpreter between professional categories.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att påvisa vilka känslor som väcktes hos föräldrarna inför sitt barns hjärttransplantation och hur deras upplevelse av informationen från vårdpersonalen uppfattades. För att kunna genomföra undersökningen användes en anonym enkätundersökning med semistrukturerade frågor. Undersökningens deltagarantal var litet på grund av att få barn blivit hjärttransplanterade på hjärtcentrat. Av sexton tillfrågade föräldrar svarade endast åtta på frågeformulären. I resultatet framkom att föräldrar under kontakten med hjärtcentrat hade både positiva och negativa upplevelser. Känslor såsom oro, rädsla, hopplöshet och ilska omnämndes ofta av föräldrarna. De flesta föräldrar upplevde i stort ett varmt, positivt och professionellt mottagande samt erhållen god information av vårdpersonalen. Sjuksköterskans roll i sin omvårdnadsprofession över dessa familjer kan ses som en värdefull länk mellan de olika yrkeskategorierna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject children
emotions
experience
heart transplant
nurse
nurse ring
parents
Handle http://hdl.handle.net/2043/6440 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics