När man kommer hit, känner man sig vilsen, det är helt annorlunda än i sitt hemland

DSpace Repository

När man kommer hit, känner man sig vilsen, det är helt annorlunda än i sitt hemland

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När man kommer hit, känner man sig vilsen, det är helt annorlunda än i sitt hemland
Author Larsson, Jenny
Date 2008
English abstract
This is a study about the process of introduction of newly arrived refugees in Lunds municipality, this with the newly arrived refugees perspective. Furthermore the aim of the study was to illustrate the complexities to be found in the process of introduction, by highlighting the process of introduction of newly arrives refugees as a comprehensive system. Newly arrived refugee meaning a refugee that has obtained permanent residence permit, and the period of residence has not exceed three years. Seven newly arrived refugees were interviewed about their feelings and experiences around the process of introduction. To analyse the result from the interviews theories about introduction and system theory were used. The result of this study illustrate that the majority of the newly arrived refugees seemed to be satisfied with the facilities provided by the municipality. However, the findings of this study suggest that there are several elements in the process of introduction that has impact on the intention of the individual introduction process. Lack of information, not adequate individualized introduction and the feeling of not being accessorial, are elements that affect the individual experience. It is evident from the study that it is important to create a system thinking on the organization of introduction of newly arrived refugees. This study propose that Lunds municipality doesn’t feel content with that the majority is satisfied, but instead feels encourage to demonstrate innovative thinking, this by introducing a distinct comprehensiveness about vision and co-ordination between the actors and organisations in this field. Furthermore it is advised to increase the focus on integration as being a process that involves both immigrants and Swedes, by creating a activity where social contacts between these groups are the focal point.
Swedish abstract
Detta är en studie om introduktionsverksamheten för nyanlända flyktingar i Lunds kommun, detta utifrån flyktingarnas perspektiv. Syftet var vidare att studera vad det betyder om introduktionsverksamheten kan ses som ett system. Med nyanlända flyktingar avses den grupp som erhållit uppehållstillstånd och vars vistelsetid inte överstiger tre år. Sju stycken nyanlända flyktingar intervjuades om deras intryck och det stöd som erbjudits av introduktionsprogrammet och Lunds kommun. Teorier om introduktion och systemtänkande applicerades för att analysera resultatet från intervjuerna. Resultatet från denna studie visar att majoriteten av de nyanlända flyktingarna är nöjda med bemötandet från kommunen. Däremot visar även resultatet att det finns flera faktorer i introduktionsverksamheten som inverkar på att målen som är uppställda för introduktionsverksamheten för nyanlända inte nås. Brist på information, inte tillräckligt individualiserad introduktion och känslan av att inte vara delaktig i samhället, är beståndsdelar som påverkar individens upplevelse. Studien visar att det är viktigt att skapa ett systemteoretiskt tänkande kring organisationen av introduktionen för nyanlända flyktingar. Denna studie föreslår att Lunds kommun inte nöjer sig med att majoriteten i dagsläget är nöjda, utan istället känner sig manade att pröva nya institutionella former för sin verksamhet. Detta genom att förankra ett tydligare helhetsperspektiv, där en gemensam vision och samspelet kring samverkan mellan aktörer och organisationer förtydligas och förbättras för att kunna verkligställa samverkan. Vidare bör fokus förstärkas på att integration är en ömsesidig process som inkluderar både de nyanlända och svenskar, genom att skapa aktiviteter som fokuserar på den sociala kontakten mellan grupperna.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject nyanlända flyktingar
introduktion
systemtänkande
integration
Handle http://hdl.handle.net/2043/6514 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics