FRÅN INTENSIVVÅRD TILL VÅRDAVDELNING Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att ta emot en intensivvårdspatient- en intervjuundersökning

DSpace Repository

FRÅN INTENSIVVÅRD TILL VÅRDAVDELNING Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att ta emot en intensivvårdspatient- en intervjuundersökning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title FRÅN INTENSIVVÅRD TILL VÅRDAVDELNING Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att ta emot en intensivvårdspatient- en intervjuundersökning
Author Mollberg, Anna
Date 2008
English abstract
Mollberg, A. From intensive care to a ward. Nurses´experiences of receiving a patient from intensive care, an interview study. Nursing degree project in 15 university points. Malmö University: Health and society, Department of nursing, 2008 Earlier studies have shown that a problem exists when patients from the Intensive Care Unit (ICU) are transferred to hospital wards with a lower level of care, where the conditions and limited resources of the ward make it difficult to meet the needs of the patient. The purpose of this study was to obtain a deeper understanding of what ward nurses at a hospital in the south of Sweden experience when a patient is admitted to the ward from the ICU. The transcribed interviews from nine nurses were analyzed with the help of content analysis. The results fell into the following themes: Experiences of the transfer process, Experiences at the ward, Problem areas and solutions, which shed light on the problem areas and provided suggestions for improvements. The nurses experienced a significant difference in the level of care between wards and had difficulty meeting patients’ needs during evenings, nights and weekends. Nurse interns felt uncertain and had great need for information, collaboration, and a development of their capabilities. Despite the need for a higher level of care on the ward, the interviewees experienced that the wards’ limited personnel, technical and supervising resources resulted in an increased risk for patients. The interviewees regarded that experience was important when receiving a patient and that the development of knowledge and cooperation between wards was valuable for the future. Key words: Collaboration, experiences, intensive care, level of care, problem areas, receive, transfer and ward
Swedish abstract
Mollberg, A. Från intensivvård till vårdavdelning. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att ta emot en intensivvårdspatient - en intervjuundersökning. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för Omvårdnad, 2008. Tidigare studier har visat att det finns problem i samband med att en intensivvårdspatient överflyttas till en lägre vårdnivå, då vårdavdelningens förutsättningar och begränsade resurser har svårt att möta patientens vårdbehov. Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap om, vad sjuksköterskor på ett sjukhus i södra Sverige upplever, när de tar emot patienter från Intensivvårdsavdelningen. De transkriberade intervjuerna från nio sjuksköterskor analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet föll ut i tre teman, Erfarenheter vid överflyttningsprocessen, Upplevelser på vårdavdelningen, Problemområde och förbättringsåtgärder, under vilka sjuksköterskornas upplevelser kunde delas in. Sjuksköterskorna upplevde att det var en stor skillnad i vårdnivån och att de hade svårt att möta patientens vårdbehov jourtid. De nyfärdiga kände sig osäkra och hade större behov av information, samarbete och kompetensutveckling. Då patienten hade ett större vårdbehov, upplevde de intervjuade att avdelningens begränsade personella, tekniska samt övervakningsresurser innebar en risk för patientsäkerheten. Samtliga ansåg att erfarenheten hade betydelse vid mottagandet och att kunskapsutveckling och samarbete mellan vårdnivåerna var värdefullt för framtiden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject intenssivvård
mottagande
problemområde
samarbete
upplevelser
vårdavdelning
vårdnivå
överflyttning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6537 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics