Barndemokrati på gräsrotsnivå

DSpace Repository

Barndemokrati på gräsrotsnivå

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barndemokrati på gräsrotsnivå
Author Karlsson, Patrik ; Thomsen, Carina
Date 2009
Swedish abstract
Thomsen, C & Karlsson, P (2008). Barndemokrati på gräsrotsnivå - En fallstudie om barns delaktighet angående sin utemiljö Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet är en fallstudie av en process som beskriver hur barns tankar om sin utemiljö tas om¬hand. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur barn kan ges möjlighet att påverka sin närmsta miljö och hur barns perspektiv används för att skapa det demokratiska lärandet i processen. Detta gör vi genom att studera och intervjua på en förskola där barnen varit involverade. De frågor som arbetet utgått ifrån är: Vilka pedagogiska fördelar respektive nackdelar finns det att låta barnen vara med i processen vid planering av sin utemiljö? Hur går det till rent konkret? Hur upplever barnen sig delaktiga? Hur vill barn att miljön ser ut? De metoder som använts för att få svar på våra frågor har varit samtalsintervjuer med två av de delta¬gande pedagogerna, telefonintervju med ansvarig rektor, barnintervjuer, rundtur och dokumentanalys. De teoretiska utgångspunkterna har varit utemiljöns betydelse och en pedagogik som bygger på ett demokratiskt förhållningssätt. Resultatet pekar på övervä¬gande pedagogiska fördelar med att låta barnen vara med i processen vid planeringen av en utemiljö. Resultatet visar även att synliggörandet av processen är otroligt viktigt för att barn ska uppleva sig som delaktiga. Det visar sig också hur pedagogers barnperspektiv kan kollidera med barns perspektiv. Slutsatsen i arbetet är att det just är i processen som den pedagogiska vin¬ningen är som störst. Det är i det här fallet själva vägen till skapandet av en utemiljö som är demokratilärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barndemokrati
Barndelaktighet
Fallstudie
Utemiljö
Förskolan
Barnperspektiv
Barns perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/7552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics