Grön Flagg, En komparativ studie av två skolors arbete med miljö

DSpace Repository

Grön Flagg, En komparativ studie av två skolors arbete med miljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Grön Flagg, En komparativ studie av två skolors arbete med miljö
Author Eklund, Cecilia ; Wejåker, Kristin
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetet är en jämförelse mellan två skolors arbete med Grön Flagg. Arbetet grundar sig på intervjuerna av sex pedagoger, tre på varje skola. På de två skolorna där undersökningen är gjord är det i huvudsak pedagoger som ansvarar för arbetet med Grön Flagg som är intervjuade. Syftet med arbetet är att synliggöra och kritiskt granska två skolors arbete med Grön Flagg och jämföra arbetssätten. I uppsatsen lyfts likheter och skillnader och jämförs med Eco-Schools grundprinciper och Grön Flaggs riktlinjer samt med skolans styrdokument. Frågorna som examensarbetet utgått ifrån är följande: Hur har skolorna lagt upp arbetet med Grön Flagg? Hur talar pedagogerna om Grön Flagg? Metoden som använts är kvalitativ intervju. Den teoretiska förankringen utgår från Vygotskijs tankar och teorier. Resultatet visar att skolorna arbetar liknande utifrån de ramar som Grön Flagg konceptet förmedlar men att arbetet utförs i olika stor utsträckning. I resultatet visas även att skolans läroplan och kursplaner samt Grön Flaggs grunder stämmer väl överrens med varandra. Uppsatsens slutsats är att skolor kan arbeta med Grön Flagg i olika hög utsträckning och att pedagogernas intresse påverkar hur arbetet utformas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Grön Flagg
Eco-School
Hållbar utveckling
Läroplan
Intresse
Handle http://hdl.handle.net/2043/7668 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics