Matematiklärande i förskolans utemiljö

DSpace Repository

Matematiklärande i förskolans utemiljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematiklärande i förskolans utemiljö
Author Al-bazaz, Miaad
Date 2009
Swedish abstract
I utemiljö finns det mängder av tillfällen att utöva matematik på ett varierat och lekfullt sätt. Dessutom lämpar utemiljön sig mycket bra för kommunikation och argumentation, något som är viktigt för barnens utveckling av sin matematiska begreppsförståelse. Studiens syfte är att synliggöra hur några pedagoger på förskola använder utomhusmiljö för att utveckla barnen förståelse av olika matematiska begrepp. Litteraturen innefattar matematiklärande i förskola, utveckling och lärande, lek och lärande, pedagogernas roll och vad erbjuder utemiljö? Till den empiriska delen av studien valdes två kvalitativa metoder, som innefattar kvalitativa intervjuer med fem förskolepedagoger och kvalitativa observationer av förskolebarn respektive pedagoger i utemiljö. I resultatdelen framkommer att pedagogerna är överens om att det i utemiljö finns många möjligheter som stimulerar barns matematiska lärande. Det har också visat sig att pedagogerna anser att matematiklärande är något som kommer omedvetet och den ingår i alla vardagssituationer. Detta synsätt på matematiklärande gjorde att pedagogerna inte ansåg att det nödvändigt att planera till några särskilda aktiviteter i syftet till matematiklärande i utemiljö. Nyckelord: Förskolans utemiljö, matematiklärande, utevistelse, lek och lärande
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskolans utemiljö
matematiklärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7801 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics