Sociala färdigheter står högt i kurs - En kvalitativ studie om hur föräldrar talar om lärandet i förskolan

DSpace Repository

Sociala färdigheter står högt i kurs - En kvalitativ studie om hur föräldrar talar om lärandet i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sociala färdigheter står högt i kurs - En kvalitativ studie om hur föräldrar talar om lärandet i förskolan
Author Ernberg, Elin ; Gerdtsson, Marita
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om hur föräldrar talar om lärandet i förskolan. Syftet med vår studie är att förstå och tydliggöra hur föräldrar talar om lärandet i förskolan samt vilka kunskaper och färdigheter de lyfter fram som viktiga aspekter i barns lärande i förskolan. Vi har utgått från följande frågeställningar, hur talar föräldrar om lärandet i förskolan? Vilka kunskaper/färdigheter lyfter föräldrar fram som viktiga aspekter i barns lärande i förskolan? Påverkar föräldrars habitus talet om lärandet i förskolan? Vi har intervjuat sex föräldrar för att få svar på våra frågeställningar. Vår teoretiska ram utgörs av Bourdieus begrepp habitus och det sociala rummet. Utifrån föräldrarnas utbildningsnivå, lön och boendeform har vi delat in dem i kapitalgrupp A och kapitalgrupp B. Resultatet visar att föräldrarna lyfter fram sociala färdigheter som viktiga aspekter i barns lärande i förskolan och att sättet att uttrycka sig kring lärandet skiljer sig åt markant hos föräldrarna. Vår slutsats är att habitus har betydelse för hur föräldrarna talar om lärandet i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject föräldrar
lärande
Pierre Bourdieu
habitus
det sociala rummet
Handle http://hdl.handle.net/2043/7905 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics