Mediekompetensen i läroboken ”Hur läroböcker i svenska förhåller sig till film och rörlig bild som en del av ett vidgat textbegrepp”

DSpace Repository

Mediekompetensen i läroboken ”Hur läroböcker i svenska förhåller sig till film och rörlig bild som en del av ett vidgat textbegrepp”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mediekompetensen i läroboken ”Hur läroböcker i svenska förhåller sig till film och rörlig bild som en del av ett vidgat textbegrepp”
Author Westerholm, Anders ; Ström, Paul
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsen syfte är att granska ett antal läroböcker i svenska för grundskolans senare år, för att där se hur det vidgade textbegreppet – film och rörliga bilder – uttrycks och behandlas. Enheten för styrdokument nämner i sitt tillägg till kursplanerna, Ett vidgat textbegrepp, ”medie­kompetens” som en utgångspunkt för det vidgade textbegreppet. Detta begrepp granskas närmare i uppsatsen utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv för att sedan relateras till styrdokumenten. Med detta som grund närmar vi oss läroböckerna för att se hur medie­kompe­tensens tre K – den kreativa, den kulturella och den kritiska kompetensen – eftersträvas. Denna undersökning har resulterat i att vi har funnit en oenighet i hur film och rörliga bilder tillgodoses i svenskämnets läroböcker. Vi har funnit att skolan bär på en ”vaccinerande” tradition när det gäller film och rörliga bilder, vilket visar sig i läroböckerna där den kritiska kompetensen tydligast eftersträvas. Den kulturella kompetensen tillgodoses men inte utan en viss västerländsk likriktning. Endast en av de fyra böcker vi undersökt täcker in mediekom­petensens alla tre K. Anledningen till detta skulle kunna handla om kursplanens något vaga definition av det vidgade textbegreppet. Resultaten har även väckt en diskussion om huruvida läroböcker, som traditionellt sett är formaliserande, är rätt forum för lärare och elever att tillägna sig en mediekompetens, vars innehåll till stor del är beroende av elevernas egna erfarenheter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Mediekompetens
läroböcker
det vidgade textbegreppet
svenska
grundskolans senare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/7961 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics