Det sitter i ryggraden

DSpace Repository

Det sitter i ryggraden

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det sitter i ryggraden
Author Malmgren, Jenny ; Steffenssen, Caroline
Date 2009
Swedish abstract
Detta arbete handlar om tre förskolepedagoger och deras arbetssätt samt tankar kring barn ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka pedagogernas arbetssätt d.v.s. hur de förhåller sig till barnen och hur de behandlar, inspirerar och uppmuntrar barn ur ett genusperspektiv. Fokus har legat på pedagogerna och hur de ur ett genusperspektiv tänker om sitt arbetssätt/ förhållningssätt och hur dessa tankar sedan genomförs i praktiken. Vi har använt oss av kvalitativa observationer och intervjuer som metoder för att få fram vårt resultat. För att analysera vårt insamlade material har vi valt att använda oss av den sociala inlärningsteorin samt teorin om genuskontraktet. Vår undersökning har visat att pedagogerna vill arbeta genusmedvetet men även om de tror sig göra detta så sker mycket omedvetet och på rutin. Pedagogernas arbetssätt var många gånger inte genusmedvetet vilket det själva trodde att det var. Våra observationer visade på skillnader i bemötning av barn men i intervjuerna hade pedagogerna andra tankar om sitt arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject social inlärningsteori
genuskontrakt
förskola
genus
könsroller
kön
Handle http://hdl.handle.net/2043/7979 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics