Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning

DSpace Repository

Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
Author Bergman, Lotta
Date 2005
Swedish abstract
Vilka samtal om kultur och kulturarv förs inom ramen för svenskämnet i dagens gymnasieskola? Skolan har traditionellt haft en snäv definition av vad kultur och kulturell kompetens är och risken finns att en sådan definition fungerar exkluderande och därmed förstärker de skillnader som finns i elevers olika förutsättningar att finna mening i och lyckas med sina studier. En vilja att vidga text- och kulturbegreppet och ett närmande till ungdomars egen kulturförståelse kan spåras i gymnasieskolans kursplaner för svenskämnet. Vilket kulturellt innehåll som ungdomar från olika gymnasieprogram möter i den faktiska undervisningen och varför detta innehåll väljs är frågor jag söker svar på i mitt avhandlingsprojekt. Jag undersöker också i vilken utsträckning ungdomarna bjuds in i samtal, muntliga eller skriftliga, om kulturellt betydelsefulla frågor i vår tid, samtal där unga människors intressen och erfarenheter tas till vara? Min empiriska studie bygger på intervjuer med lärare och elever från olika gymnasieprogram och observationer i den klassrumspraktik där svenskämnets innehåll förhandlas och gestaltas.
Publisher Linköping Electronic Conference Proceedings
Host/Issue Konferens: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens, 13–15 juni, 2005, Norrköping, Sweden
ISSN 1650-3686
1650-3740
Pages 18
Language swe (iso)
Subject teacher research
cultural changes
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work
Handle http://hdl.handle.net/2043/7985 Permalink to this page
Link http://www.ep.liu.se/ecp/015/012/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics