Lärarnas arbetssätt med tvåspråkiga barn i en mångkulturell skola

DSpace Repository

Lärarnas arbetssätt med tvåspråkiga barn i en mångkulturell skola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarnas arbetssätt med tvåspråkiga barn i en mångkulturell skola
Author Persson, Inga ; Al-Ameri, Svetlana
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka arbetssätt klasslärarna och modersmålslärarna använder i två olika förskoleklasser i en grundskola för att stimulera barnens språkutveckling. Alla barn på vår skola har utländsk bakgrund, vilket betyder att de har svenska som andraspråk.Viktigt för oss är också att ta reda på om det finns något samarbete mellan förskollärarna och modersmålslärarna och hur detta fungerar.För att få en klar bild på det har vi utgått från fallstudiemetoden. Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer.Våra informanter är två klasslärare och två modersmålslärare.Vår undersökning visar att lärarna använder olika arbetssätt för att stimulera barnens språkutveckling. Arbetsmiljön spelar en stor roll för barnens trygghet och därmed också deras inlärning.Nästan alla lärare var överens om att det behövs mer modersmålsundervisning. Genom att stärka barnens modersmål underlättas deras inlärning av det svenska språket.Vårt resultat visar att i den ena klassen finns ett bra samarbete mellan klassläraren och modersmålsläraren men att i den andra klassen saknas detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Tvåspråkighet
förskolebarn
samarbete
arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/8116 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics