Tolkning och didaktisering av kulturella begrepp inom undervisning i italienska

DSpace Repository

Tolkning och didaktisering av kulturella begrepp inom undervisning i italienska

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tolkning och didaktisering av kulturella begrepp inom undervisning i italienska
Author Andersson, Lina
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsens undersökning baseras på kvalitativa intervjuer med fem verksamma gymnasielärare i italienska. Syftet med uppsatsen är att dokumentera och analysera hur lärare i italienska tolkar och didaktiserar kring kulturella begrepp i skolans styrdokument samt att jämföra hur lärarna ser på sambandet mellan språk och kultur i förhållande till styrdokumentens utgångspunkter. De teoretiska utgångspunkterna är bland annat inspirerade av Ulrika Tornbergs definitioner på kulturbegrepp inom språkundervisning. Begreppet interkulturell kompetens har en central roll i uppsatsens analys. I resultatet av intervjuerna klarläggs att styrdokumenten lämnar öppet för individuella tolkningar av kulturbegrepp vilket leder till att lärarna känner ett personligt ansvar för att förmedla kultur till sina elever. Därför skulle det vara eftersträvansvärt med en specifik kursplan för undervisningen i italienska. Det är dock möjligt att urskilja vissa gemensamma mönster bland lärarna där styrdokumentens syn på kultur som en nationell produkt reproduceras. I undersökningen framkommer det även att de intervjuade lärarna ser ett starkt samband mellan språk och kultur, ett samband som inte förekommer i styrdokumenten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject interkulturalitet
interkulturelll kompetens
italienska
kultur
kulturella begrepp
Handle http://hdl.handle.net/2043/8119 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics