Sjuksköterskans patientnära tid

DSpace Repository

Sjuksköterskans patientnära tid

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans patientnära tid
Author Larsson, Annette ; Nilsson, Natalie
Date 2009
English abstract
Background: The Competence Description for Swedish Certified Nurse describes the nurse's responsibility to give the patient a good and safe care from an ethical perspective and through proven experience. The patient focused work method is an approach that places the patient and his problems and needs in the centre. Nursing care quality increases and gives a quicker rehabilitation time for the patient. Objective: To examine what the direct patient time means to the nurse and see what it contains. How much time, total, spent on direct patient time in a day's work? Method: Empirical, structured non-participant observational study with quantitative and qualitative approach. The quantitative result have been processed and is presented in the form of diagrams and text. The qualitative results were analyzed with latent content analysis. Results: The study showed that the direct patient time was low at the observed ward. The measured average direct patient time was 15,5 % of a day between 7.00-13.00. Most of the direct patient time was devoted for care measures. Conclusion: The result shows that a need for change in the nurses work and its organization is eminent.
Swedish abstract
Bakgrund: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten en god och säker vård ur ett etiskt perspektiv samt genom beprövad erfarenhet. Patientnärmre vård är ett arbetssätt som sätter patienten och dennes problem och behov i centrum. Omvårdnadens kvalitet ökar och ger en snabbare rehabiliteringstid för patienten. Syfte: Att granska vad den patientnära tiden innebär för sjuksköterskan och se vad den innehåller. Hur mycket tid, totalt, läggs ner på patientnära tid under ett dagspass? Metod: Empirisk, strukturerad icke deltagande observationsstudie med kvantitativ och kvalitativ ansats. Det kvantitativa resultatet har bearbetats och presenteras i form av diagram och text. Det kvalitativa resultatet har analyserats med latent innehållsanalys. Resultat: Studien visade att den patientnära tiden var låg på den observerade avdelningen. Den uppmätta genomsnittliga patientnära tiden var 15, 5 % av ett dagspass mellan 7.00-13.00. Huvuddelen av den patientnära tiden ägnades åt omvårdnadsåtgärder. Slutsats: Resultatet visar att ett behov av förändring i sjuksköterskornas arbete och dess organisering är utmärkande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kompetensbeskrivning
observationsstudie
omvårdnadsstatus
omvårdnadsåtgärder
patientnärmre vård (PNV)
sökord
Handle http://hdl.handle.net/2043/8254 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics