När det oväntade inträffar; en litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser i mötet med anhöriga vid plötslig död

DSpace Repository

När det oväntade inträffar; en litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser i mötet med anhöriga vid plötslig död

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title När det oväntade inträffar; en litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser i mötet med anhöriga vid plötslig död
Author Malmgren, Philip ; Rang, Anna
Date 2009
English abstract
To meet people in grief and crisis is a part of the work of health staff. When patients die suddenly and unexpectedly, the relatives need extra support. In many cases, a good treatment in the acute phase, makes it easier for the family members to handle the crisis and to start the grieving process. It is not just the verbal communication that matters in the meeting, the message is also conveyed by the non-verbal communication. The aim of this study was to describe the experience of health professionals taking care of suddenly bereaved relatives. The study is a literature review based on scientific articles, quantitative as well as qualitative ones. A literature search was made to explore the research that existed in the area. The results of this review are centred around five themes, created from the analyzed material. The five themes are: education, emotions, communication, counseling and support, and resources. The results from the different studies are similar, and suggest that knowledge and experiences on the subject of unexpected death in health care have remained the same for many years. It is clear that in many cases there is a lack of knowledge among health staff taking care of suddenly bereaved families.
Swedish abstract
Malmgren, P & Rang, A. När det oväntade inträffar. Litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser i mötet med anhöriga vid plötslig död. Examensarbete i omvårdnad 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Att möta människor i sorg och kris är en del av vårdpersonalens arbete. När patienter dör plötsligt och oväntat behövs extra mycket stöd åt de anhöriga. I många fall leder ett bra omhändertagande i det akuta skedet till att krisreaktionen och sorgeprocessen underlättas för de anhöriga. Det är inte enbart språket som är det centrala i mötet, utan även det kroppsspråk som används för att förmedla något. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonals upplevelser i mötet med anhöriga vid plötslig och oväntad död. Studien är en litteraturstudie som bygger på vetenskapliga artiklar, där artiklarna är av både kvantitativ och kvalitativ art. En litteratursökning gjordes för att få fram den forskning som fanns inom det valda området. Resultatet redovisas under fem teman som skapats utifrån analyserat material. De fem teman är: utbildning, känslor, kommunikation, stödsamtal och resurser. Resultaten från de olika studierna är likartade och tyder på att kunskap och upplevelser kring ämnet oväntad död inom hälso- och sjukvården har förhållit sig på samma sätt under många år. Det framgår tydligt att kunskapen i många fall är begränsad hos vårdpersonalen, när det gäller bemötande med anhöriga vid plötslig och oväntad död.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anhöriga
plötslig död
sorg
upplevelse
vårdpersonal
Bereavement
experience
health staff
families
sudden death
Handle http://hdl.handle.net/2043/8264 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics