Premature birth - studies on orthodontic treatment need, craniofacial morphology and function

DSpace Repository

Premature birth - studies on orthodontic treatment need, craniofacial morphology and function

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Premature birth - studies on orthodontic treatment need, craniofacial morphology and function
Author Paulsson, Liselotte
Date 2009
English abstract
A series of studies have been initiated implying a unique opportunity to evaluate and compare malocclusion traits, orthodontic treatment need, craniofacial morphology, mandibular function, signs and symptoms of temporomandibular disorders (TMD) and headache between extremely preterm (EPT; born before the 29th gestational week) and very preterm (VPT; born in gestational week 29-32) and full-term born children. This thesis was based on four studies: Paper I. A systematic literature review was undertaken to answer the following questions: -Does prematurity result in alterations of palatal morphology, dental occlusion, tooth-crown dimensions, tooth maturation and eruption? -What role does neonatal oral intubation play in the appearance of the alterations? -Are the alterations in morphology permanent or transient? The literature search spanned from January 1966 to November 2002 and was later extended to September 2008. Furthermore, a quality analysis of the methodological soundness of the studies in the review was performed. Paper II-IV. The aims were to compare EPT and VPT 8- to 10-year-old children with matched full-term controls considering: -Prevalence of malocclusion traits and orthodontic treatment need (Paper II) -Craniofacial morphology (Paper III) -Mandibular function, signs and symptoms of TMD and headache (Paper IV) Key findings in Paper I and the supplementary search: -Moderate scientific evidence existed for more malocclusion traits among premature children. Limited evidence was found for no delay in dental eruption, if corrected age was considered for the premature children. Insufficient evidence was found for altered tooth-crown dimensions and permanent alteration of palatal morphology among prematurely children. -Thus, further well-designed controlled studies which should also consider orthodontic treatment need, craniofacial morphology, TMD and headache are needed. Key findings in Paper II-IV: -A higher prevalence of malocclusion traits and the assessed need of orthodontic treatment were higher among the preterm children compared with full-term born children (Paper II). -Several craniofacial parameters differed significantly between preterm and full-term born children (Paper III). -Preterm children did not differ from full-term born children when considering diagnoses according to the Research Diagnostic Criteria for TMD (RDC/TMD), signs and symptoms of TMD or headache (Paper IV). Key conclusions and clinical implications: The increased survival rate of very preterm and especially the extremely preterm children contribute to a new group of children in society. The dental clinician should, therefore, be aware of the potential for a higher number of malocclusion traits, more malocclusion traits per individual, greater orthodontic treatment need and altered craniofacial morphology in prematurely born children compared with full-term born children. In spite of this, the prematurely born children had not more TMD or headache than full-term born children at the age of 8 -10 years.
Swedish abstract
Få studier har utvärderat om det finns något samband mellan för tidig födsel och bettavvikelser eller behov av tandreglering. Dessutom har inga tidigare studier undersökt om för tidigt födda barn skiljer sig från barn födda efter fullgången graviditet avseende ansiktsmorfologi, huvudvärk och temporomanibular dysfunktion (TMD), dvs. smärttillstånd och avvikande funktion lokaliserade till ansikte och käkar. Det övergripande syftet med denna avhandling är att i en unik serie av studier utvärdera och jämföra bettavvikelser, tandregleringsbehov, ansiktsmorfologi, TMD och huvudvärk mellan extremt för tidigt födda (födda före graviditetsvecka 29), mycket för tidigt födda (födda i graviditetsvecka 29-32) och fullgångna kontrollbarn. Avhandlingen är baserad på följande studier: Studie I är en systematisk litteraturöversikt med följande frågeställningar: -Påverkar för tidig födsel gommens morfologi, bettförhållandena, tändernas storlek samt tandanlagens utveckling och frambrott? -Påverkar oral intubering under neonatalperioden uppkomsten av eventuella morfologiska avvikelser? -Är dessa avvikelser permanenta eller övergående? Översikten omfattade tidsperioden från januari 1966 till november 2002 och har därefter även utökats att gälla t.o.m. september 2008. En kvalitetsbedömning gjordes även av de utvalda studierna. Syftet med studierna II-IV var att jämföra extremt för tidigt födda och mycket för tidigt födda 8-10-åringar med matchade fullgångna kontrollbarn avseende: -Förekomst av bettavvikelser och behov av tandreglering • Ansiktsmorfologi • TMD och huvudvärk Konklusioner i studie I inklusive den kompletterande litteratursökningen: -I litteraturen fanns det måttligt starkt underlag för att för tidigt födda barn har fler bettavvikelser jämfört med fullgångna barn. Det fanns begränsat underlag för att för tidigt födda barn inte har förseningar i tändernas frambrott, när hänsyn tas till korrigerad ålder. Underlaget i litteraturen var otillräckligt för att för tidig födsel orsakar permanenta avvikelser av gommens morfologi och avvikande tandstorlek. -Det är också önskvärt att utreda om för tidig födsel kan leda till ökat tandregleringsbehov, avvikande ansiktsmorfologi, TMD och huvudvärk. Konklusioner i studie II-IV: • De för tidigt födda barnen hade fler bettavvikelser och ett större tandregleringsbehov jämfört med de fullgångna kontrollbarnen. • Flera ansikts- och huvudmått skiljde sig mellan de för tidigt födda barnen och de fullgångna barnen. • Det fanns inga skillnader mellan de för tidigt födda barnen och de fullgångna barnen beträffande TMD eller huvudvärk. Klinisk betydelse: Den ökade överlevnaden av barn som är födda 3 till 4 månader för tidigt utgör en ny grupp i samhället. Tandvården bör därför vara medveten och uppmärksam på att dessa barn kan ha fler bettavvikelser, större tandregleringsbehov och avvikelser i ansikts- och huvudmått jämfört med fullgångna barn. Dock hade de för tidigt födda barnen vid 8-10 års ålder inte mer TMD eller huvudvärk än de fullgångna barnen.
Publisher Faculty of Odontology, Malmö University
Series/Issue Swedish dental journal. Supplement;199
ISSN 0348-6672
ISBN 91-7104-303-9
Pages 110
Language eng (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY::Orthodontics
Research Subject Categories::ODONTOLOGY::Paedodontics
Included papers
  1. Paulsson L, Bondemark L, Söderfeldt B. A systematic review of the consequences of premature birth on palatal morphology, dental occlusion, tooth-crown dimensions, and tooth maturity and eruption. Angle Orthod. 2004 Apr;74(2):269-79.

  2. Paulsson L, Söderfeldt B, Bondemark L. Malocclusion traits and orthodontic treatment needs in prematurely born children. Angle Orthod. 2008 Sep;78(5):786-92.

  3. Paulsson L, Bondemark L. Craniofacial morphology in prematurely born children. Angle Orthod. 2009 Mar;79(2):276-83.

  4. Paulsson L, Ekberg E, Nilner M, Bondemark L. Mandibular function, temporomandibular disorders, and headache in prematurely born children. Acta Odontol Scand. 2009 Feb;67(1):30-7.

Handle http://hdl.handle.net/2043/8354 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...8354 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics