Difficult/troublesome boys and girls - constructions of young offenders

DSpace Repository

Difficult/troublesome boys and girls - constructions of young offenders

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Difficult/troublesome boys and girls - constructions of young offenders
Author Heinrichs, Cecilia ; Jacobs, Cecile
Date 2009
English abstract
This essay is a qualitative case study in which constructions of juvenile offenders have been researched from social constructivist theory. The main question at issue is: How is the juvenile offender constructed during court proceeding? How is the female respectively male juvenile offender constructed during court proceeding? The examination consists of litteraturestudies and observations of juvenile offenders in court proceedings. Totally 45 observations were made. The result indicate that the court judged objective and in accordance with the law in all cases but the attitude and behaviour in juvenile offender could influence the court’s counstruction of him or her. Other things that could influence the court’s construction of the juvenile offender was wether the juvenile offender has former sentences in the criminal record, the councelor’s respectively the prosecutor’s construction of the juvenile offender and also the relation between the criminal and victim. The constructions the court produces could affekt the juvenile by marking and stigmatization. The constructions concerning gender was shown by the court’s choice of words together with the description of boys and girls and their transgressions of the law.
Swedish abstract
Den här uppsatsen är en kvalitativ fallstudie där konstruktioner av unga lagöverträdare har undersökts utifrån socialkonstruktivistisk teori. De huvudsakliga frågeställningar var: Hur konstrueras bilden av den unge lagöverträdaren i domstolsprocessen? Hur konstrueras bilden av den manliga respektive kvinnliga unge lagöverträdaren i domstolsprocessen? Undersökningen består av litteraturstudier och observationer av rättegångar med unga lagöverträdare. Totalt 45 stycken observationer gjordes. I resultatet framkom att rätten i samtliga fall dömde objektivt och i enlighet med lagen men att ungdomars attityd och uppträdande i rätten bidrog till rättens konstruktion av honom eller henne. Andra saker som påverkade rättens konstruktioner av de unga lagöverträdarna var förekomsten av tidigare domar i belastningsregistret, advokatens respektive åklagarens framställning och konstruktion av den unge samt relationen mellan gärningsman och offer. Vidare framkom att rättens konstruktioner av de unga lagöverträdarna kan påverka ungdomen genom stigmatisering och stämpling. Skillnader av konstruktioner med avseende på den unges kön framkom i rättens ordval och sättet att beskriva flickor respektive pojkar och deras brottsliga handlingar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Young Offenders
Constructions
Boys
Girls
Criminality
Gender
Unga lagöverträdare
pojkar
flickor
konstruktioner
kriminalitet
kön
Handle http://hdl.handle.net/2043/8405 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics