Tillgänglighet i utemiljö - för funktions- och rörelsehindrade i Flagghusen, Malmö

DSpace Repository

Tillgänglighet i utemiljö - för funktions- och rörelsehindrade i Flagghusen, Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tillgänglighet i utemiljö - för funktions- och rörelsehindrade i Flagghusen, Malmö
Author Veljanova, Danijella ; Herrström, Anna
Date 2009
English abstract
This thesis examines how accessible and useful the outdoor environment in Flagghusen in Malmö is for the disabled, and develop proposals on the measures necessary to make the site more accessible. Flagghusen is a newly built area in the Western Harbour of Malmö where the municipality focused on sustainable urban development, hence the choice of location for our study. The study of the area has proceeded from the laws, rules and regulations in respect of the outdoor environment design of the accessibility and usability for the disabled. In the area surfaces, entrances, level differences, pedestrian and cycle paths, crossings and intersections were examined. A qualitative method is used in this work through interviews and participatory observations. To gain knowledge of the work process in Flagghusen discussions have been held with people from the office of City Planning. An extensive literature review has been made to gain knowledge on the subject availability. Making a site accessible to all should not be difficult. The needs, however, vary depending on the type of disability a person has. In this study, a chairbound person from the office of City Planning (Malmö municipality) and a person with a severe visual impairment from the Visually Impaired Association (SRF) examined the accessibility of the area. The results were different, for a person in a wheelchair the entrances are a problem and for a person with a visual impairment the problem is the soil surface because it is not used in a uniform way. All stairs in the area lacks contrast marker of steps, many lack sufficient handrail. The study of the housing area, Flagghusen, has revealed some major weaknesses for the visually impaired and wheelchair users. These barriers can be relatively easily remedied, for example, by contrast markings on the steps, adding handrails and simple adjustments of the soil surface.
Swedish abstract
Detta examensarbete undersöker hur tillgänglig och användbar utemiljön är i Flagghusen i Malmö för funktions- och rörelsehindrade samt tar fram förslag på åtgärder som behövs för att göra platsen mer tillgänglig. Flagghusen är ett nybyggt område i Västra Hamnen i Malmö där kommunen satsat på hållbar stadsutveckling, därav valet av plats för vår studie. Studien av området har utgått ifrån lagar, regler och förordningar med avseende på utemiljöns utformning av tillgängligheten och användbarheten för funktions- och rörelsehindrade. Det som undersökts i området är markbeläggning, entréer, nivåskillnader, gång- och cykelbanor samt övergångsställen och korsningar. En kvalitativ metod används i detta arbete genom intervjuer och deltagande observationer. För att få kunskap om arbetsprocessen i Flagghusen har diskuterande samtal hållits med aktuella personer på Stadsbyggnadskontoret. En omfattande litteraturgranskning har gjorts för att få kunskap om ämnet tillgänglighet. Att göra en plats tillgänglig för alla borde inte vara svårt, däremot är behoven olika beroende på vilken typ av funktionshinder en person har. I denna studie har en rullstolsburen från Stadsbyggnadskontoret (Malmö kommun) och en gravt synskadad från de Synskadades Riksförbund (SRF) undersökt tillgängligheten i området. Resultaten blev olika, för en rullstolsburen är entréerna ett problem, medan för en synskadad är det markbeläggningen eftersom den inte används på ett enhetligt sätt. Samtliga trappor i området saknar kontrastmarkering av trappstegen, många saknar även tillräcklig ledstång. I undersökningen av bostadsområdet Flagghusen har det framkommit en del större brister för både synskadade och rullstolsburna. Dessa hinder kan relativt lätt avhjälpas, till exempel genom kontrastmarkeringar på trappstegen, tillföra ledstänger och enkla justeringar av markbeläggningen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject tillgänglighet
användbarhet
funktionshinder
rörelsehinder
synskadade
rullstolsburna
utemiljö
bostadskvarter
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Handle http://hdl.handle.net/2043/8463 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics