Nurses' Daily work at Dordrecht Provincially Adided Hospital - a field study

DSpace Repository

Nurses' Daily work at Dordrecht Provincially Adided Hospital - a field study

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nurses' Daily work at Dordrecht Provincially Adided Hospital - a field study
Author Fritzon, Lotta
Date 2009
English abstract
Background: South Africa has about 50 million people, the world highest number of HIV-positive and has a BNP at 6170 USD. The nurses are registered as a nurse after four years studies and there are approximately 2 nurses per 1000 citizens, compared to Sweden’s 10/1000. Dordrecht Provincially Aided Hospital is a district hospital, offering services as emergency, medical, surgery, maternity, paediatrics, antiretroviral treatment and serves about 15 000 people. Aim: The aim of this study is to explore and describe nurses’ daily work at DPAH. Method: The study is accomplished as an ethnographic study, with participant observations, informal conversations and a questionnaire. It is performed as a field study at the hospital for eight weeks. Eight nurses have been participating in the study. Results: The analysis of the gathered data resulted in a general description of the daily work, but also in 5 categories describing the daily work. These categories were patients relations, staff relations, responsibility, nursing and HIV. Conclusions: The strength of this study has been the ability to provide an over all picture of the daily work which has not been done before
Swedish abstract
Bakgrund: Sydafrika har ca 50 miljoner invånare, världens högsta antal HIV-positiva och har en BNP per capita på 6170 USD. Sjuksköterskorna blir legitimerade efter 4 års utbildning och där finns ungefär 2 sjuksköterskor per 1000 invånare, jämfört med Sveriges 10/1000. Dordrecht Provincially Aided Hospital är ett distriktssjukhus och erbjuder akutsjukvård, medicinsk- och kirurgisk vård, obstetrik, pediatrik, antiretroviral behandling och har ett upptagningsområde på ca 15 000 människor. Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva sjuksköterskornas dagliga arbete på Dordrecht Provincially Aided Hospital. Metod: Studien är genomförd med etnografisk ansats, med deltagande observationer, informella samtal och med ett frågeformulär. Den är gjord som en fältstudie på sjukhuset under åtta veckor. Åtta sjuksköterskor har deltagit i studien. Resultat: Analysen av det insamlade materialet resulterade i en allmän beskrivning av det dagliga arbetet, men även i fem kategorier som skildrar dagliga arbetet. Kategorierna var patient relationer, personal relationer, ansvar, omvårdnad och HIV. Slutsatser: Styrkan i studien har varit förmågan att tillhandahålla en helhetsbild av det dagliga arbetet som inte tidigare gjorts.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject Ethography
Nurses
Southafrica
Handle http://hdl.handle.net/2043/8498 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics