KASAM och matematiksvårigheter. Hur lärare kan gynna KASAM hos elever i matematiksvårigheter

DSpace Repository

KASAM och matematiksvårigheter. Hur lärare kan gynna KASAM hos elever i matematiksvårigheter

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title KASAM och matematiksvårigheter. Hur lärare kan gynna KASAM hos elever i matematiksvårigheter
Author Ljungberg, Marianne
Date 2009
Swedish abstract
Studiens syfte är att beskriva lärares uppfattning och erfarenheter av faktorer som påverkar möjligheten att stötta och hjälpa elever i matematiksvårigheter, samt ge dem en god KASAM. Studien ger en överblick över tidigare forskning, samt en beskrivning av den salutogena teorin och KASAM. Med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer har jag studerat hur matematik-lärare i skolår 6-9 kan gynna KASAM hos elever i matematiksvårigheter. Studien beskriver lärarnas åsikter i ett övergripande perspektiv, att se eleven i ett helhetsperspektiv, och också arbetssätt och strategier för att göra undervisningen meningsfull, begriplig och hanterbar för eleverna. Studien beskriver även faktorer lärarna anser vara försvårande för att gynna KASAM hos elever i svårigheter. Sammanfattningsvis visar resultaten på en samstämmighet hos lärarna om vikten av att se hela människan. En god kunskap om, och relation till eleven anses vara grundläggande för att gynna KASAM, samt att eleven ges möjlighet att uppleva trygghet och delaktighet, både bland vuxna och kamrater. I matematikundervisningen anses det viktigt att stärka självkänsla och tillit hos eleven, samt att stärka motivationen och knyta undervisningen till elevers intressen och vardag. Att knyta ny kunskap till kunskaper eleven redan har, ge tillräckligt med tid, anpassa miljö och arbetsuppgifter, samt att strukturera och tydliggöra inlärning och svårigheter är andra faktorer lärarna upplever som väsentliga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematiksvårigheter
KASAM
meningsfullhet
begriplighet
hanterbarhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8549 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics