Att iscensätta vuxna invandrares svensklärande - Teoretiska perspektiv och personliga reflektioner

DSpace Repository

Att iscensätta vuxna invandrares svensklärande - Teoretiska perspektiv och personliga reflektioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att iscensätta vuxna invandrares svensklärande - Teoretiska perspektiv och personliga reflektioner
Author Devic, Ljubomir T.
Date 2009
Swedish abstract
Dević, Ljubomir T. (2009). Att iscensätta vuxna invandrares svensklärande – Teoretiska perspektiv och personliga reflektioner [To stage Swedish-learning of adult immigrants – Theoretical perspectives and personal reflections]. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Det primära syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur man som lärare och pedagog iscensätter vuxna invandrares svensklärande i ett globaliserat mångfaldssamhälle. Fortsättningsvis är det sekundära syftet att också undersöka svenska språkets roll i sfi (svenska för invandrare) - undervisningen och framför allt vad det innebär att kunna ett nytt språk. Att kunna ett språk är inte bara att ha kunskap om grammatik, ord och uttal – det innebär mycket mer än så. Språket utgör en oerhört viktig roll i vuxna invandrares identitetsskapande i ett nytt främmande land, socialisation, utveckling och lärande. Det är den pedagogiska verksamhetens uppgift att bland annat ge eleven och deltagaren en god stimulans för dess livslånga lärande. Sfi- och andraspråkselever saknar emellertid ofta relevanta förkunskaper i sitt modersmål, vilket i sin tur försvårar inlärningen av svenska språket. Men inlärningen går dock att förstärka med olika didaktiska hjälpmedel. Undervisningarna bör äga rum i ett naturligt sammanhang och ha samband med elevens förförståelse. Studien genomförs med en kvalitativ metod, där enkät- och samtalsintervjun byggs på öppna rakt ställda frågor med låg grad av både standardisering och strukturering. I studien ligger fokus på litteraturstudier (teoretiska perspektiv) samt lärarkollegers, och även mina egna, erfarenheter och uppfattningar (personliga reflektioner), varvid arbetet får en sorts ”fenomenologisk forskningsansats” genom en metodtriangulering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Svenskundervisning för vuxna invandrare
tvåspråkighet
språkutveckling
stöttning
det goda lärandet
interkulturalism
globalisering
hållbar utveckling
didaktiska hjälpmedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/8621 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics