Sju pedagogers syn på pedagogisk dokumentation i förskolan

DSpace Repository

Sju pedagogers syn på pedagogisk dokumentation i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sju pedagogers syn på pedagogisk dokumentation i förskolan
Author Edlund, Birgitta ; Rahm, Johanna
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetets syfte är att undersöka hur pedagogisk dokumentation används av sju pedagoger på Reggio Emilia-inspirerade förskolor, samt vilket förhållande de har till detta verktyg. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: Vad ser pedagogerna för syfte med den pedagogiska dokumentationen? Hur strukturerar pedagogerna dokumentationsarbetet? Hur väljer pedagogerna ut vad som skall dokumenteras? Hur använder sig pedagogerna av reflektion och återkoppling? Den metod som har använts för att besvara frågeställningarna är kvalitativa intervjuer. Svaren i dessa har sedan tolkats med hjälp av tidigare forskning på området och Vygotskijs teori om en utvecklingsfrämjande pedagogik. Resultatet påvisar att syftet med de pedagogiska dokumentationerna främst är att synliggöra barnens lärande. Hur pedagogerna strukturerar dokumentationsarbetet skiljer sig åt, men det handlar till stor del om att ta vara på småstunder. Vid genomförandet av de pedagogiska dokumentationerna har pedagogerna en likartad bild av hur de skulle vilja gå tillväga, men hur de verkligen verkställs skiljer sig åt på de olika arbetsplatserna. Flera pedagoger upplever att det är svårt att välja ut vad som skall dokumenteras. Deras urvalskriterium gäller främst att utveckling eller lärande skall ha kommit till stånd. Reflektionsarbetet på förskolorna sker såväl pedagoger emellan som mellan barn och pedagog. Det används främst i syfte att utmana barnen i deras lärande och mindre i syfte att utveckla pedagogernas kompetens. Alla pedagoger utom en har reflektionstid under arbetstid, men i varierande utsträckning. Det framkommer att tid till reflektion är en förutsättning för att kunna utveckla den pedagogiska dokumentationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pedagogsik dokumentation
Vygotskij
Reflektion
Synliggjort lärande
Reggio Emilia-filosofi
Handle http://hdl.handle.net/2043/8856 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics