Förankring av förändringsarbete, en fallstudie av svenska polismyndighetens arbetsprocess med framtagandet av en nationellt gemensam värdegrund

DSpace Repository

Förankring av förändringsarbete, en fallstudie av svenska polismyndighetens arbetsprocess med framtagandet av en nationellt gemensam värdegrund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förankring av förändringsarbete, en fallstudie av svenska polismyndighetens arbetsprocess med framtagandet av en nationellt gemensam värdegrund
Author Wallin, Rebecka ; Jägerdén, Matilda
Date 2009
Swedish abstract
Jägerdén, Matilda, Wallin, Rebecka. Förankring av förändringsarbete. En fallstudie av svenska polismyndighetens arbetsprocess med framtagandet av en nationellt gemensam värdegrund. D-uppsats i socialt arbete och verksamhetsutveckling. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, enheten för socialt arbete, 2009. Förändringsarbete sker ständigt inom organisationer med syfte att förändra, förbättra samt utveckla verksamheten. Syftet med denna fallstudie är att se på den förankring av förändringsarbete som skett under den svenska Polismyndighetens arbetsprocess med framtagandet av en nationellt gemensam värdegrund. Uppsatsens empiriska material består av kvalitativa intervjuer med personer på olika positioner inom organisationen samt en enkätundersökning som gått ut till medarbetare inom ett län. Det empiriska materialet problematiseras sedan utifrån valda teorier. Det för att besvara uppsatsen huvudfrågeställning: Hur uppfattar medarbetarna på samtliga nivåer att förankring och delaktighet under ett förändringsarbetes beredningsfas har betydelse för implementeringen? Samt två delfrågeställningar: delfrågeställning 1: Hur upplever medarbetarna på samtliga tre nivåer i organisationen att förankringen sett ut? Samt när har det skett? Delfrågeställning 2: Hur har medarbetarna på lokal- samt distriktsnivå upplevt sin delaktighet under värdegrundsprocessen? Av undersökningen framkommer att förankring skett genom olika kommunikationskanaler samt via direkta delaktighetsövningar. Medarbetare på lokal- samt distriktsnivå har dock i varierad grad tagit del av informationen. Samtliga informanter anser delaktighet under förändringsarbetets beredningsfas har betydelse för den vidare implementeringen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Beredningsfas
Implementering
Förändringsarbete
Förankring
Delaktighet
Organisationskultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/8978 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics