Omvårdnadshandledning - En kvalitativ studie om sjuksköterskestudenters upplevelser av omvårdnadshandledning

DSpace Repository

Omvårdnadshandledning - En kvalitativ studie om sjuksköterskestudenters upplevelser av omvårdnadshandledning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omvårdnadshandledning - En kvalitativ studie om sjuksköterskestudenters upplevelser av omvårdnadshandledning
Author Ericsson, Johan ; Maunsbach, Åsa
Date 2010
English abstract
The aim of this study was to describe different experiences of nursing group supervision, as it has been experienced by nursing students at a university in the south of Sweden during 2007 – 2009. Nursing group supervision is an obligatory part of the nursing program and starts at the beginning of the second semester, consisting of regular group meetings approx. four times per semester, which continues throughout the rest of the nursing programme. Since it has been noted that the benefits of nursing group supervision differ radically between students, the authors are interested in investigating which factors affect and influence the same. This is a qualitative interview study. Nine nursingstudents participated in the study, which was conducted by semi-structured interviews. The analysis of the collected data has been inspired by phenomenography, where differences, rather than similarities, are highlighted. The results of the study show that there may be a connection between how much the individual student benefits from group supervision, and to what extent the mentor implements the defined structures for group supervision. Proper information and the use of feedback are two other important factors contributing to a rewarding and beneficial group supervision.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av omvårdnadshandledning, så som den erfarits av sjuksköterskestudenter vid en högskola i södra Sverige under perioden 2007 -2009. Omvårdnadshandledning ingår som en obligatorisk del av utbildningen och påbörjas under utbildningens andra termin i form av regelbundet återkommande gruppträffar, ca fyra gånger per termin, och fortgår sedan under resterande del av studietiden. Då det har noterats att behållningen av omvårdnadshandledning skiljer sig radikalt mellan olika studenter finns det ett intresse hos författarna av att undersöka vilka faktorer som påverkar densamma. Studien är en kvalitativ intervjustudie. Nio sjuksköterskestudenter deltog i studien som genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vid tolkningsarbetet av datan har författarna låtit sig inspireras av fenomenografin, där olikheter, snarare än likheter belyses. Studiens resultat visar att det tycks finnas ett samband mellan den enskilde studentens behållning av omvårdnadshandledningen och handledarens im-plementering av den på förhand givna strukturen för handledning, samt att information och feedback är några av de viktigaste komponenterna för att en givande omvårdnadshandledning skall kunna bedrivas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject interview study
nursing group supervision
nursing students
Thought- Emotion-Action
Handle http://hdl.handle.net/2043/9327 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics