Förskoleklass - en klass för sig? Pedagogers uppfattning om förskoleklassen.

DSpace Repository

Förskoleklass - en klass för sig? Pedagogers uppfattning om förskoleklassen.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskoleklass - en klass för sig? Pedagogers uppfattning om förskoleklassen.
Author Plato, Maria
Date 2010
English abstract
To prepare children for their continuing education is one of the basics of the educational profession from the school. The pre-school class has a single curriculum with elementary school, but should work on for the pre-school's pedagogical approach. The purpose of this paper is to explore learning environments in pre-school class where educational traditions meet, and transforme and find out how the activities of the pre-school class looks like in practice. This is a qualitative study based on observation of two pre-school classes and interviews with staff in these. For an understanding of me as a researcher, I have received by loading me on literature relating to the subject. The conclusion of this study is that the pre-school class is in the school premises where it is a more controlled pre-school while it is a lighter form of school. By this I mean either pre-school or school but also both, and in a kind of its own. Mandatory school start date is not until the year in which the children turn seven. This makes it possible to say that pre-school class becomes an extension of the volunteer’s pre- school with its own approach where there is a focus on working with the children's social community and preparation of various types before school. This custom category are thus in a liminal phase, a no man's land, between two school forms wich balance on a rope between the various educational traditions to interact in a year to give children the best conditions for the real schoolstart. Keywords: pre-school class, integration, pedagogical approach, 6-year-olds.
Swedish abstract
Att förbereda barnen inför sin fortsatta skolgång är en av grunderna i det pedagogiska yrket redan från förskolan. Förskoleklassen har gemensam läroplan med grundskolan men ska arbeta utifrån förskolans pedagogiska arbetssätt. Syftet med denna uppsats är att undersöka lärandemiljöerna i förskoleklassen där pedagogiska traditioner möts och omvandlas samt ta reda på hur verksamheten i förskoleklassen ser ut i praktiken. Detta är en kvalitativ studie som bygger på observationer av två förskoleklasser och intervjuer med personalen i dessa. Förförståelsen av mig som forskare har jag erhållit genom att läsa in mig på litteratur som berör ämnet. Slutsatsen av denna undersökning är att förskoleklassen befinner sig i skolans lokaler där den är en mer styrd förskola samtidigt som det är en friare form av skola. Med detta menar jag varken förskola eller skola men även både och, fast i en helt egen klass för sig. Den obligatoriska skolstarten infaller inte förrän det år då barnen fyller sju. Detta gör att man kan säga att förskoleklassen därmed blir en förlängning av den frivilliga förskolan med eget tillvägagångssätt där det är fokus på att arbeta med barnens sociala gemenskap och förberedelser av olika slag inför skolstarten. Denna egna kategori befinner sig således i en liminalfas, ett ingenmansland, mellan två skolformer vilken ska balansera på en lina mellan olika pedagogiska traditioner som ska samspela i ett år för att ge barnen de bästa förutsättningarna inför den riktiga skolstarten. Nyckelord: förskoleklass, läroplan, integration, tillvägagångssätt, 6-åringar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskoleklass
Sexåringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/9678 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics