Övervikt & Fetma. En litteraturstudie om bemötande och attityder inom vården.

DSpace Repository

Övervikt & Fetma. En litteraturstudie om bemötande och attityder inom vården.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Övervikt & Fetma. En litteraturstudie om bemötande och attityder inom vården.
Author Engdahl, Elisabeth ; Hallberg, Matilda
Date 2010
English abstract
The term treatment is not always obvious or easy to define. However, it’s evident that patients in health care should regardless of problem or illness receive treatment and be treated with respect. Aim: This literature review aim to increase the knowledge of how patients with overweight/obesity experience the treatment they receive from nurses. The following two questions were to be answered: How does patients with overweight/obesity experience treatment when they are in contact with health services? What are the nurse’s attitudes towards patients with overweight/obesity? Method: This literature study consists of nine quality-controlled scientific articles. The method is based on Febe Friberg book, Dags för uppsats (2006). Results: After review and analysis the articles two themes where revealed: treatment and attitudes. Overall the result showed that patients mainly had negative experiences of treatment from nurses. Also nurses had primarily negative attitudes towards patients with overweight/obesity.
Swedish abstract
Bemötande inom sjukvården är inte ett självklart begrepp eller helt lätt att definiera. Det är däremot en självklarhet att patienter inom sjukvården oavsett problematik eller sjukdom ska behandlas lika och bemötas med respekt. Syftet: Denna litteraturstudie har till syfte att öka kunskapen om upplevelser vid bemötande av patienter med övervikt/fetma inom sjukvården. Våra frågeställningar var: Hur upplever patienter med övervikt/fetma bemötandet vid kontakt med sjukvården? Vilka attityder har sjuksköterskan gentemot patienter med övervikt/fetma? Metod: Litteraturstudien består av nio kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar. Metoden är baserad på Febe Fribergs bok, Dags för uppsats (2006). Resultat: Efter granskning och analys av artiklarna framkom två teman: bemötande och attityder. Överlag visade resultaten på att patienterna hade negativa upplevelser av bemötande från sjuksköterskor. Även sjuksköterskorna hade företrädesvis negativa attityder mot patienter med övervikt/fetma.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
bemötande
litteraturstudie
sjuksköterska
upplevelse
övervikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/9754 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics